Vijver Uitzichtplateau


Locatiebij Kastanjelaan
TypeVijver Uitzichtplateau
Onderdeel vanplan Zuid
Bouwperiode1935 - 1935
Opdrachtgever
ArchitectDudok, W.M.
Datum aanwijzing

Inleiding
De vijver aan de Kastanjelaan is een onderdeel van het Plan Zuid, dat in 1927-1931 door gemeentearchitect W.M. Dudok is ontworpen. De vijver is een in stedenbouwkundig opzicht belangrijk ankerpunt in een stadsuitbreiding ten zuiden van de Dierpendaalseweg en bestaat voornamelijk uit volkswoningbouwcomplexen en middenstandswoningen. De vijver met uitzichtsplateau, die is gesitueerd tussen de Moerbijlaan, de Hazelaarlaan en de aan de zowel aan de noord- als aan de zuidkant van de vijver lopende Kastanjelaan, is aangelegd in 1935 en had zowel de functie van ontspanningsoord voor de wijk als van verzamelbekken met waterkelder voor overtollig water.

Omschrijving
De rechthoekige vijver is ten opzichte van het omringende gebied tamelijk ver beneden het maaiveld gelegen. De vijver wordt aan alle vier zijden omringd door een verhard wandelpad, een met gras begroeid talud en een buizenrailing tussen het talud en het trottoir, dat het vijverterrein omsluit. De taluds aan de korte zijden van de vijver zijn tegen de noordelijke hoeken doorbroken door een gemetselde trap. In de vijver bevinden zich drie ijzeren cilinders met een open bovenkant. Deze cilinders fungeren als inlaatpijpen. Als het waterpeil in de vijver te hoog wordt en boven de rand van de pijpen komt, stroomt het water de pijpen in. Het wordt dan opgevangen in de waterkelder onder de vijver, waaruit het vervolgens wordt weggepompt.
De zuidzijde van de vijver is voorzien van een pompgebouwtje. Het tegen het talud aangezette gebouw is opgetrokken in schone baksteen. Het pompgebouw heeft een plat, tevens als terras fungerend dak dat rechtstreeks is verbonden met het trottoir en is omheind door een op een betonnen rand staande buizenbalustrade. Het heeft aan de kant van de vijver een afgerond, boven de kopse gevel liggend overstek. De kopgevel bevat twee recht gesloten deuren. Tussen deze gevel en de vijver ligt een ondiep, betegeld terras met een ijzeren hek.
In beide zijgevels is een ronde, door een gaasrooster afgesloten gevelopening opgenomen. Aan weerszijden van het gebouwtje bevindt zich eveneens een trap.

Waardering
De vijver en de omringende bebouwing zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De vijver is van cultuurhistorische waarde vanwege de oorspronkelijke functies, als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de aanleg van waterpartijen in het stedelijke gebied en als belangrijk onderdeel van een stedenbouwkundig plan.
De vijver is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de karakteristieke hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een bijzonder werk uit het oeuvre van een vooraanstaand architect.
De vijver heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de aanleg van de wijk en de rondom staande bebouwing en als beeldbepalend onderdeel van een stadsuitbreiding, waarvan het een essentieel onderdeel is.
De vijver is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH1342